Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Fred Rompelberg 268 km: Back home after a successful heart operation!
Newsletter 14 July 2018
 
Nieuws van Fred Rompelberg 268km Bicycle Team
 
 

NEDERLANDS

Fred Rompelberg 268 km:
Terug thuis na een succesvolle hartoperatie!

Op maandag 9 juli 2018 om 08:00 uur was het dan zo ver en werd Fred 268 km geopereerd aan zijn hart. De operatie werd uitgevoerd door Prof. dr. Marc La Meir en Prof. dr. Laurent Pison met nog 10 collega's / assistenten, de operatie is zeer succesvol verlopen en duurde bijna 5 uur. Na een verblijf tot vrijdagmiddag 13 juli 2018 in het AZM ziekenhuis te Maastricht, Nederland, werd het licht op groen gezet en mocht Fred's vrouw Tiny hem komen ophalen!

Nu volgt er een tijd van revalideren en genezen, dat 3 tot 4 maanden gaat duren voor een volledige 100% genezing! We houden u op de hoogte.

Wat was het: Hybride Ablatie. 

Meer over Hybride Ablatie:
Bij hybride ablatie maakt de arts littekens in en rond de longaders en op andere plaatsen in het hart. De ingreep combineert 2 technieken:PVI via kijkoperatie en katheterablatie. Hybride ablatie is een behandeling bij de hartritmestoornis boezemfibrilleren. Hierbij ligt de oorzaak vaak in en rond de longaders. De arts kan de storing blokkeren door op deze plekken littekens te maken: PVI (pulmonaal venen isolatie).

Thoraxchirurg en een cardioloog (elektrofysioloog) nauw samen.
Bij een hybride ablatie werken een thoraxchirurg en een cardioloog (elektrofysioloog) nauw samen. Via kleine sneetjes in de borstkas brengt de arts de instrumenten in voor de kijkoperatie. De katheters worden ingebracht via de lies. De thoraxchirurg maakt tijdens een kijkoperatie littekens aan de buitenkant van het hart met een ablatieklem. Er ontstaan een soort lijnen rondom de longaders. De cardioloog meet via de katheter aan de binnenkant van het hart of de blokkade geslaagd is. Als er nog lekken zijn in de lijnen, geeft hij aan waar de chirurg aanvullende littekens moet maken. Aan de binnenkant van het hart kan de cardioloog aanvullende littekens maken met de katheter om te zorgen dat de blokkade volledig is.

Resultaten ablatie:
Resultaten van deze ingreep zijn beter dan de resultaten van een katheterablatie of een kijkoperatie. Dat geldt vooral bij mensen die al langer last hebben van boezemfibrilleren. Zo'n 80 tot 90% van de hybride ablaties is succesvol. Een hybride ablatie is wel kostbaar, omdat er meerdere specialisten bij betrokken zijn. Bovendien is een hybride operatiekamer nodig met ruimte voor meerdere specialisten en apparatuur. In Nederland beschikt een beperkt aantal ziekenhuizen over zo'n operatiekamer. In Maastricht is er zo een.

Na de behandeling:
De patiënt kan de eerste maanden na de behandeling nog steeds ritmestoornissen voelen. Het hartweefsel moet zich nog aanpassen. Vaak zijn daarom de eerste periode nog medicijnen nodig voor het hartritme. Ook moet de patiënt nog een tijd medicijnen gebruiken om stolselvorming op de littekens te voorkomen.

Wat hebben de doktoren nog verder gedaan:

Een clipje op het hartoortje geplaatst.

Hartoortje is een voorname bron van bloedpropjes, door dit clipje wordt dit uitgesloten.

Een extra preventiebeveiliging tegen beroerte.

Lijnvorming litteken in de rechter boezem.
Dit is gedaan voor de preventie van de atriale flutter.

Zie foto beneden!

 
  De vroegboekprijzen vind je op onze site --> Prijzen 2018 + 2019

We zijn in de zomerperiode van 20 juni t/m 13 september 2018 op Mallorca!

In het najaar van 2018 zijn we van 14 september tot 28 oktober op Mallorca!

We zijn op Mallorca in het voorjaar 2019 van 1 februari tot 16 juni.

Voor vragen neem contact op met Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Onze reisburo's in uw land: Nederland | Belgie

Ontvangt u te veel nieuwsbrieven van ons?
Meld je dan hier af voor de nieuwsbrieven

 
 
Klik hier voor de foto's
 
  DEUTSCH

Fred Rompelberg 268 km:
Wieder zu Hause nach einer erfolgreichen Herzoperation!

Am Montag, 9. Juli 2018 um 08:00 Uhr war es so weit und Fred 268 km wurde an seinem Herzen operiert. Die Operation wurde durchgeführt von Prof. Dr. Marc La Meir und Prof. Dr. Laurent Pison mit 10 Kollegen / Assistenten, die Operation war sehr erfolgreich und dauerte fast 5 Stunden. Nach einem Aufenthalt bis zum Freitagnachmittag, dem 13. Juli 2018 im AZM-Krankenhaus in Maastricht, Die Niederlanden, wurde das Licht grün und Fred's Frau Tiny konnte kommen und ihn abholen!

Jetzt gibt es eine Zeit der Rehabilitation und Heilung, die 3 bis 4 Monate dauert für eine 100% ige Heilung! Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Was war es: Hybrid Ablation.

Mehr über Hybridablation:
Bei der hybriden Ablation macht der Arzt Narben in und um die Lungenvenen und anderswo im Herzen. Die Intervention kombiniert zwei Techniken: PVI über die Operation und Katheterablation. Hybrid-Ablation ist eine Behandlung für Herzarrhythmie Vorhofflimmern. Die Ursache liegt häufig in und um die Lungenvenen. Der Arzt kann die Fehlfunktion von Narben in diesen Bereichen blockieren: PVI (pulmonary vein isolation).

Thoraxchirurg und ein Kardiologe (Elektrophysiologe) eng zusammen.
Bei einer Hybridablation arbeiten ein Thoraxchirurg und ein Kardiologe (Elektrophysiologe) eng zusammen. Der Arzt bearbeitet die Instrumente durch die kleinen Schnitte in der Brust. Die Katheter werden durch die Leiste eingeführt. Der Thoraxchirurg macht während der Operation mit einer Ablationsklammer Narben an der Außenseite des Herzens. Ein Kind von Linien entwickelt sich um die Lungenvenen. Der Kardiologe misst durch den Katheter an der Innenseite des Herzens. Wenn es in den Leitungen irgendwelche Lecks gibt, zeigt dies, wo der Chirurg zusätzliche Narben benötigt. Auf der Innenseite des Herzens kann der Kardiologe es vervollständigen.

Ergebnisablation:
Die Ergebnisse dieses Verfahrens sind besser als die Ergebnisse der Katheterablation oder eines Betrachtungsvorgangs. Dies gilt für Personen, die seit einiger Zeit an Vorhofflimmern leiden. Etwa 80 bis 90% der Hybrid-Ablationen sind erfolgreich. Eine hybride Ablation ist teuer, weil mehrere Spezialisten beteiligt sind. Darüber hinaus wird ein Hybrid-Operationssaal mit Platz für mehrere Spezialisten und Geräte benötigt. In den Niederlanden verfügt eine begrenzte Anzahl von Krankenhäusern über einen solchen Operationssaal. Es gibt einen in Maastricht.

Nach der Behandlung:
Der Patient kann in den ersten Monaten nach der Behandlung immer noch Rhythmusstörungen spüren. Das Herzgewebe muss sich anpassen. Daher erfordert die erste Periode oft Medikamente für den Herzrhythmus. Der Patient muss auch eine Zeit lang Medikamente einnehmen, um eine Gerinnselbildung auf den Narben zu verhindern.

Was haben die Ärzte noch getan:

Ein Clip auf dem Herzohr platziert.
Herzohr ist eine Hauptquelle für Blutgerinnsel, dieser Clip verhindert dies.

Ein zusätzlicher Präventionsschutz gegen Schlaganfall.

Lineare Narbe im rechten Atrium.
Dies wurde zur Vorbeugung des Vorhofflatterns durchgeführt.

Sehe Foto unten!

 
 

Die für die Frühbuch Preisen finden sie auf unsere Seite --> Preise 2018 + 2019

Wir sind auf Mallorca in der Sommerzeit vom 20. Juni bis 13. September 2018!

Im Herbst 2018 sind wir von September 14. bis 28. Oktober auf Mallorca!

Wir sind auf Mallorca im Frühjahr 2019 von 1. Februar bis 16. Juni.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

Unsere Reisebüros für DE
Unsere Reisebüros für AT | CH | LUX

Erhalten Sie zu viel Rundbriefen von uns?
Abonnement beenden für die Rundbriefen

 
 
Hier klicken für die Bilder
 
  ENGLISH

Fred Rompelberg 268 km:
Back home after a successful heart operation!

On Monday 9 July 2018 at 08:00 hours was it so far and Fred 268 km was operated on his heart. The operation was performed by Prof. dr. Marc La Meir and Prof. dr. Laurent Pison with 10 colleagues / assistants, the operation was very successful and lasted almost 5 hours. After a stay until Friday afternoon, July 13, 2018 in the AZM hospital in Maastricht, the Netherlands, the light was turned green and Fred's wife Tiny could come to pick him up!

Now there is a time of rehabilitation and healing, which will take 3 to 4 months for a full 100% cure! We will keep you informed.

What was it: Hybrid Ablation.

More about Hybrid Ablation:
In hybrid ablation, the doctor makes scars in and around the pulmonary veins and elsewhere in the heart. The intervention combines two techniques: PVI via surgery and catheter ablation. Hybrid ablation is a treatment for cardiac arrhythmia atrial fibrillation. The cause often lies in and around the pulmonary veins. The doctor can block the malfunction by making scars in these areas: PVI (pulmonary vein isolation).

Thoracic surgeon and a cardiologist (electrophysiologist) closely together.
In a hybrid ablation, a thoracic surgeon and a cardiologist (electrophysiologist) work closely together. The doctor puts the instruments for the viewing operation through small cuts in the chest. The catheters are inserted through the groin. The thoracic surgeon makes scars on the outside of the heart with an ablation clamp during a surgical operation. A kind of lines develop around the pulmonary veins. The cardiologist measures via the catheter on the inside of the heart whether the blockade is successful. If there are any leaks in the lines, he indicates where the surgeon needs to make additional scars. On the inside of the heart, the cardiologist can make additional scars with the catheter to ensure that the blockage is complete.

Results ablation:
Results of this procedure are better than the results of a catheter ablation or a viewing operation. This applies especially to people who have been suffering from atrial fibrillation for some time. About 80 to 90% of the hybrid ablations are successful. A hybrid ablation is expensive, because several specialists are involved. In addition, a hybrid operating room is needed with room for several specialists and equipment. In the Netherlands, a limited number of hospitals have such an operating room. There is one in Maastricht.

After treatment:
The patient may still feel rhythm disturbances during the first months after treatment. The heart tissue needs to adapt. Often, therefore, the first period requires medication for heart rhythm. The patient must also take medication for a while to prevent clot formation on the scars.

What else have the doctors done:

A clip placed on the heartear.
Heartear is a major source of blood clots, this clip prevents this.

An extra prevention protection against stroke.

Linear scar in the right atrium.
This has been done for the prevention of the atrial flutter.

See photo below!

 
 

The early booking prices you can find on our website --> Prices 2018 + 2019

We are on Mallorca in the summer period from 20 June to 13 September 2018!

In the autumn of 2018 we are from September 14th till October 28th in Mallorca!

We are on Mallorca in the spring of 2019 from February 1st till June 16th

For more information, please contact Fred Rompelberg 268km/h: fred@rompelberg.nl

The travel agencies in your country: UK / USA / etc

Are you receiving too many newsletters from us?
Unscribe from our newsletters

 
 
Click here for the pictures
 
  FOTO'S / BILDER / PICTURES  
  In the picture:
Tiny Rompelberg, Fred 268 km, Prof. dr. Laurent Pison and right below, edited, Prof. dr. Marc La Meir in the AZM hospital in Maastricht, the Netherlands, after a very successful heart operation.

Photo by: Assistend from the AZM hospital in Maastricht, The Netherlands!
 
  Picture 1: Fred Rompelberg 268 km: Back home after a successful heart operation!


Unlesbar, Unreadable, Onleesbaar, CLICK HERE